Máza címere

Belterületi vízelvezetés IV. ütem

Támogatást igénylő neve: Máza Község Önkormányzata

Konzorciumi partner neve: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Megvalósítás helyszíne: Máza, Baranya megye, Vadvíz árok

Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 2.140 m

A pályázatikonstrukcióból igényelt támogatás (projekt elszámolható összeköltsége): 99.849.229 Ft

A projekt megvalósítási ideje: 2020. január 1. – 2021. szeptember 30.

A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET: A fejlesztéssel érintett település Máza Község Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet északi határán fekszik. Vízgazdálkodás tekintetében a térségre vonatkozóan a Sió alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv által megfogalmazottak az irányadók. Máza településszerkezetének jellegzetessége a Völgységi-patak és a Mázai-vadvíz által több részre osztott belterület.

Projekt tartalma:

  1. Kossuth L. u – Sport utca 1847 hrsz ingatlanon Vadvíz árok 0+000 – 1+960 km szelvények között árokprofilozás, rézsű megtámasztás, meglévő műtárgyak jó karba helyezése, rekonstrukciója
  2. Ifjúság utca – 1710 hrsz ingatlanon árokrendezés, hozzá kapcsolódóan az építés során sérülő út elválasztósáv, padka, járda rendezése, helyreállítása. Meglévő átereszek cseréje, szintbeállítás, méretezés alapján egységesítés

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Önállóan támogatható tevékenység 3.1.1 C) a) tevékenység keretében a Vadvíz árok 0+000 – 1+960 km szelvények között árokprofilozás, rézsű megtámasztás, meglévő műtárgyak jó karba helyezése, rekonstrukciója, mederrehabilitációja, ezen belül: – Meder „jó karba helyezése” (növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása). Ezt a feladatot az önkormányzat folyamatosan gyakorolja, közmunkások alkalmazásával. A munkavégzés segédmunka alkalmazásával történik. – A vízfolyás síkrajzi vonalvezetésének alakítása (a meder részére kijelölt ingatlanokon való terelés biztosítása). A meder az évek folyamán folyamatos kimosódások, földcsuszamlások és akadályok miatt átalakult, a magánterületek irányába eltolódott. – Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása méretezett formában, a vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő szelvényben kerül elvezetésre. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység 3.1.2 a) és f) pontjai keretében: – Műtárgyak építése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások hordalékfogóval történő ellátása). A meder szűkületeket okozó műtárgyakat, átereszeket, bejárókat át kell építeni.

ILLESZKEDÉS A FELHÍVÁS CÉLJAIHOZ Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz A fejlesztés az alábbiak szerint járul hozzá Baranya Megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott célokhoz. A helyi gazdaságok fejlesztésének és a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtésének alapfeltétele az adott településen elérhető alapinfrastruktúra megfelelően magas színvonala. A gazdaság alapját jelentő infrastrukturális fejlesztések és a gazdasági fejlődésre negatívan kiható környezeti tényezők mérséklése a helyi gazdaságok fejlesztése és a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése irányába hat. A vízkár veszélyeztetettség csökkentését célzó fejlesztések révén csökkennek lakosság által védekezésre és kárelhárításra fordított idő és anyagi erőforrások

ILLESZKEDÉS A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Máza község településrendezési terve az Önkormányzat folyamatos feladatának tekinti a falu településszerkezetét meghatározó két állandó vízfolyás (Völgységi-patak, Mázai-vadvíz) karbantartását, a növényzet eltávolítását, a mederben keletkezett eróziós károk helyreállítását. Közművesítés tekintetében a rendezési tervben az alábbiak kerültek rögzítésre: „A község csapadékvíz elvezetése nyílt árkokkal történik. Befogadó a Völgységi patak, illetve a Völgységi pataknak a község főutcáján meglévő mellékága, a Mázai vadvíz. A községi csapadékvíz elvezető árokrendszer kitisztítását, jókarba helyezését feltétlenül, és mielőbb el kell végezni.”. Ennek megfelelően a csapadékvíz-hálózat fejlesztése megfelel a rendezési terv által kitűzött feladatoknak.

A beruházás által érintett terület terület-felhasználási besorolása alapján falusias lakóterület, közlekedési terület és vízgazdálkodási terület. A tervezett fejlesztés gazdasági terület-felhasználási területet nem érint.

C tábla