Máza címere

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00022

 

Támogatást igénylő neve: Máza Község Önkormányzata
Konzorciumi partner neve: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Megvalósítás helyszíne: Máza, Baranya megye, Vadvíz árok
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 2.544 m
A pályázatikonstrukcióból igényelt támogatás (projekt elszámolható összeköltsége): 99.849.229 Ft
A projekt megvalósítási ideje: 2020. szeptember 01. – 2022. január 04.
A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET: A fejlesztéssel érintett település Máza Község Baranya és Tolna
megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet északi határán fekszik.
Vízgazdálkodás tekintetében a térségre vonatkozóan a Sió alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv által
megfogalmazottak az irányadók. Máza településszerkezetének jellegzetessége a Völgységi-patak és a
Mázai-vadvíz által több részre osztott belterület.
Projekt tartalma:
1. Kossuth L. u – Sport utca ingatlanon Vadvíz árok árokprofilozás, rézsű megtámasztás, meglévő
műtárgyak jó karba helyezése, rekonstrukciója
2. Ifjúság utca – ingatlanon árokrendezés, hozzá kapcsolódóan az építés során sérülő út elválasztósáv,
padka, járda rendezése, helyreállítása. Meglévő átereszek cseréje, szintbeállítás, méretezés alapján
egységesítés
A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési
időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Máza
település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk
kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Önállóan támogatható tevékenység 3.1.1 C) a)
tevékenység keretében a Vadvíz árok árokprofilozás, rézsű megtámasztás, meglévő műtárgyak jó
karba helyezése, rekonstrukciója, mederrehabilitációja, ezen belül: – Meder rekonstrukció
(növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása). Ezt a feladatot az
önkormányzat folyamatosan gyakorolja, közmunkások alkalmazásával. A munkavégzés segédmunka
alkalmazásával történik. – A vízfolyás síkrajzi vonalvezetésének alakítása (a meder részére kijelölt
ingatlanokon való terelés biztosítása). A meder az évek folyamán folyamatos kimosódások,
földcsuszamlások és akadályok miatt átalakult, a magánterületek irányába eltolódott. – Mederesés és
mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása méretezett formában, a
vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő szelvényben kerül elvezetésre. Önállóan
nem támogatható, választható tevékenység 3.1.2 a) és f) pontjai keretében: – Műtárgyak építése
(átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások hordalékfogóval történő
ellátása). A meder szűkületeket okozó műtárgyakat, átereszeket, bejárókat át kell építeni.
ILLESZKEDÉS A FELHÍVÁS CÉLJAIHOZ Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz A fejlesztés az
alábbiak szerint járul hozzá Baranya Megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott
célokhoz. A helyi gazdaságok fejlesztésének és a tartós növekedésre képes gazdaság
megteremtésének alapfeltétele az adott településen elérhető alapinfrastruktúra megfelelően magas
színvonala. A gazdaság alapját jelentő infrastrukturális fejlesztések és a gazdasági fejlődésre
negatívan kiható környezeti tényezők mérséklése a helyi gazdaságok fejlesztése és a tartós
növekedésre képes gazdaság megteremtése irányába hat. A vízkár veszélyeztetettség csökkentését

célzó fejlesztések révén csökkennek lakosság által védekezésre és kárelhárításra fordított idő és
anyagi erőforrások
ILLESZKEDÉS A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Máza község településrendezési terve az
Önkormányzat folyamatos feladatának tekinti a falu településszerkezetét meghatározó két állandó
vízfolyás (Völgységi-patak, Mázai-vadvíz) karbantartását, a növényzet eltávolítását, a mederben
keletkezett eróziós károk helyreállítását. Közművesítés tekintetében a rendezési tervben az alábbiak
kerültek rögzítésre: „A község csapadékvíz elvezetése nyílt árkokkal történik. Befogadó a Völgységi
patak, illetve a Völgységi pataknak a község főutcáján meglévő mellékága, a Mázai vadvíz. A községi
csapadékvíz elvezető árokrendszer kitisztítását, jókarba helyezését feltétlenül, és mielőbb el kell
végezni.”. Ennek megfelelően a csapadékvíz-hálózat fejlesztése megfelel a rendezési terv által
kitűzött feladatoknak.
A beruházás által érintett terület terület-felhasználási besorolása alapján falusias lakóterület,
közlekedési terület és vízgazdálkodási terület. A tervezett fejlesztés gazdasági terület-felhasználási
területet nem érint.

Megvalósított fejlesztés:
Vadvíz árok: 1531 m
Ifjúság utca nyugati oldala: 126 m,
Ifjúság utca keleti oldala: 102 m,
Kossuth L. utca nyugati oldal: 0+120 – 0+920 szakaszon 785 m

Hírek

Hirdetmény

Vágányzár információ

Vízmű tájékoztatás

Választási hirdetmény