Máza címere

Máza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Máza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  és a környezet védelmének  általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában  kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya Máza község közigazgatási területen a belterületi és zártkerti ingatlanokra terjed ki.

2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok:továbbiakban együtt kerti hulladék).

A kerti hulladék égetésének szabályai

3.§ (1) A kerti hulladékot vagy helyben történő komposztálással hasznosítani kell vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató által el kell szállíttatni.

(2) A kerti hulladéknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – indokolt esetben – e rendeletben foglaltak betartásával történő égetése megengedett.

(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók kismértékű zavarása mellett végezhető.

(4) Nagy mennyiségű, füstöt termelő, nedves kerti hulladék égetése tilos.

(5) Égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait).

(7) Az égetés helyszínén eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetés időpontja

4.§ (1) A kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag március 1-től november 30-ig hétköznapokon hétfőn és szerdán 9 órától 19 óráig, szombaton 10 órától 14 óráig (amennyiben ez nem ünnepnap) megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott égetés sem végezhető az elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

5.§ A szabadban tűzgyújtás, tűzberendezés használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.

Záró rendelkezés

6. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Máza, 2015. március 25.

Pecze Gábor                                                                                                 Dr. Markó Gábor

polgármester                                                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. április 27-én kihirdetésre került.

Dr. Markó Gábor

jegyző